Regulamin polityki prywatności

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Niniejszym działając na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) informujemy, że przetwarzamy Pani/ Pana dane osobowe.

Niniejsze zasady stosuje się począwszy od dnia 25 maja 2018 r.

1. Kto jest Administratorem Pani/ Pana danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Studio Profilaktyki Społecznej Adam Rynkiewicz (dalej „Studio” Aleja 29 Listopada 39A, 31-425 Kraków, posiadający NIP: 642 145 80 47. Z administratorem danych osobowych można się kontaktować:

 • listownie, na adres: Aleja 29 Listopada 39A, 31-425 Kraków
 • za pośrednictwem poczty e-mail, na adres: redakcja@strategiejst.pl

2. Jakie są cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 • przesyłania Pani/ Panu ofert usług świadczonych przez Studio (marketing bezpośredni) (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – prawnie uzasadniony interes
 • sporządzania zestawień i analiz na potrzeby wewnętrzne Studio (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – prawnie uzasadniony interes

3. Kto może być odbiorcą Pani/ Pana danych osobowych

Odbiorcami Pani/ Pana danych osobowych mogą być:

 • upoważnieni pracownicy Administratora danych osobowych
 • podmioty przetwarzające na podstawie zawartych stosownych umów powierzenia, tj. podmioty świadczące usługi hostingowe, podmioty świadczące usługi teleinformatyczne, a także podmioty udostępniające narzędzia lub obsługujące systemy teleinformatyczne

4. Jak długo dane osobowe będą przechowywane

Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez okres:

 • do czasu złożenia przez Panią/ Pana sprzeciwu – w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu oferowania usług świadczonych przez Studio (marketing bezpośredni)

5. Jakie przysługują Pani/Panu prawa

Przysługuje Pani/ Panu, prawo do:

 • dostępu do danych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych
 • sprostowania (poprawienia) danych, w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne
 • usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)
 • ograniczenia przetwarzania danych
 • wniesienia sprzeciwu
 • przenoszenia danych

– zastrzeżeniem odrębnych przepisów, które mogą ograniczyć lub wyłączyć poszczególne prawa, wskazane w pkt 5 powyżej.

Administrator danych osobowych informuje również, że przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy Pani/ Pana zdaniem dane osobowe są przetwarzane w sposób niezgodny z obowiązującym prawem. Organem nadzorczym w kwestii ochrony danych osobowych jest Prezes Urząd Ochrony Danych Osobowych.

6. Czy Pani/ Pana dane osobowe będą podlegały automatycznemu podejmowaniu
decyzji, w tym profilowaniu

Pani/Pana dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.